• Talen | nl
RECHTLICHE HINWEISE

Gewichten ABC

1. Wat is de technisch toelaatbare maximummassa?

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in belading toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van het gewicht, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig tijdens het rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2. Was is de massa in rijklare toestand?

De opgegeven massa in rijklare toestand is een standaardwaarde die in de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld. Ten gevolge van fabricagetoleranties kan het feitelijk gewogen massa in rijklare toestand afwijken van de hierboven vermelde waarde. Afwijkingen van maximaal ± 5 % van de massa in rijklare toestand zijn wettelijk toegestaan en mogelijk.

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten:

 • het leeggewicht van het voertuig, met inbegrip van vloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
 • de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
 • de verswatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg;
 • de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;
 • de bestuurder, wiens gewicht – ongeacht het feitelijke gewicht – overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg.

3. Wat is de door de fabrikant gespecificeerde massa voor de optionele uitrusting?

De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting is een door Laika per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Laika geleverde voertuigen.

4. Wat is de massa van de passagiers?

Het massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. Het massa van de bestuurder is reeds opgenomen in het massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een camper met vier toegestane zitplaatsen is het massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg.

5. Wat is de minimale nuttige massa en hoe bereken ik die?

De EU-verordeningen schrijven een vast minimale nuttige massa voor campers voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend: 10 * (n + L)

Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.
Voor een camper met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

6. Hoe bereken ik het extra gewicht van de optionele uitrusting en de packs?

Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden.

7. Hoe moet een vario-seat worden beoordeeld?

De Vario-Seat is een optionele 5e zitplaats die bij de berekening van de minimale nuttige massa en de massa van de passagiers als een gewone zitplaats moet worden beschouwd. Om de 5e zitplaats te verkrijgen, moet ervoor worden gezorgd dat de minimale nuttige massa nog steeds wordt gehandhaafd en dat aan alle andere wettelijke massawaarden wordt voldaan. Voor gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met onze handelaars.

8. Waar komen de begrippen vandaan en op welke rechtsgrondslag zijn ze gebaseerd?

Om u in onze verkoopdocumenten (gedrukt en digitaal) zo goed en transparant mogelijke informatie over de gewichten te geven, volgen wij in het algemeen de terminologie die de wet voorschrijft. Sinds 06.07.2022 zijn deze met name gedefinieerd in de Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 (voorheen: Verordening (EU) nr. 1230/2012). De Uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 is online beschikbaar in de verschillende EU-talen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX:32021R0535

9. Wat is de feitelijke massa van het voertuig?

De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 ) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa van het voertuig genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overhandiging van het voertuig onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als element van de feitelijke massa – een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie eveneens nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

10. Welke middelen staan mij ter beschikking indien in een uitzonderlijk geval het feitelijk laadvermogen aan het einde van de productielijn lager is dan het minimum laadvermogen?

Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging van uw voertuig aan het einde van de productielijn blijkt dat het feitelijk laadvermorgen door een toelaatbare gewichtsafwijking van de massa in rijklare toestand naar boven lager is dan de minimale nuttige massa, zullen wij samen met u en de handelaar vóór de aflevering van het voertuig nagaan of wij bv. de lading van het voertuig zullen verhogen, het aantal zitplaatsen zullen verminderen of optionele uitrustingen zullen verwijderen.

11. Waarom wordt de feitelijk gewogen massa van het voertuig weergegeven als ik het koop? Wat betekent dit voor mij?

Om een optimale transparantie over de gewichten van onze voertuigen te garanderen, sturen wij het resultaat van de weging van het voertuig aan het einde van de productielijn (d.w.z. de informatie over de feitelijk gewogen massa van het voertuig en het resterende laadvermogen), samen met de factuur naar onze handelaars. Zij zijn verplicht deze informatie aan u door te geven. Indien dit niet is gebeurd, kunt u contact opnemen met uw handelaar en de informatie opvragen.

Onze weegschalen voldoen aan alle wettelijke en standaardeisen en worden regelmatig onderhouden, getest en geijkt. Toch kan een kleine tolerantie technisch niet worden vermeden. Bovendien kan het gewicht van het voertuig licht variëren door weersinvloeden en bv. de daarmee gepaard gaande opname of afgifte van vocht. Het feitelijk gewicht van het voertuig kan daarom afwijken van het opgegeven feitelijk gewicht.

12. Waarop moet ik letten bij een latere vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa?

Bij een vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa wordt de technisch toelaatbare maximummassa verminderd en door het alternatieve chassis ook het resterende laadvermogen. Door de wijziging van de technisch toelaatbare massa kan een vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa invloed hebben op het toegestane aantal zitplaatsen, het chassis en de motorvariant. Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze handelaars.

Als u het gewicht van uw voertuig op een later tijdstip wilt laten verminderen, kunt u deze vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa door de Technische Dienst laten uitvoeren. In uw eigen belang raden wij u aan er altijd voor te zorgen dat alle wettelijke massawaarden in acht worden genomen.
De nieuwe technisch toelaatbare maximummassa (vanwege een verhoging /vermindering van de technisch toelaatbare maximummassa) van het voertuig kan leiden tot wijzigingen in de wettelijke voorschriften. Dit geldt met name voor de wegenverkeerswet, het wegenverkeersreglement, de tolvoorschriften en aspecten van de belasting- en verzekeringswetgeving. Informeer u daarom over de geldende wettelijke regelingen m.b.t. de nieuwe technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand van het voertuig en win hierover advies in bij de bevoegde instanties.

13. Waarop moet ik letten als ik achteraf accessoires op mijn voertuig monteer of door de handelaar laat monteren?

Indien u besluit achteraf accessoires op het voertuig te (laten) monteren, moet u vooraf de massawaarden van de accessoires en van uw voertuig controleren en ervoor zorgen dat alle wettelijke massawaarden, met name de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand en de technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand op de assen, in acht worden genomen, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de accessoires. Houd er rekening mee dat het achteraf aanbrengen van accessoires uw laadvermogen dienovereenkomstig vermindert en de asbelasting beïnvloedt.

Download het nieuwe Laika Lookbook en leer meer over onze missie en waarden.

  Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord.

  Newsletter

  Nieuws, evenementen en Dolce Vita.
  Onze nieuwsbrief.

   Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord.

   De prijslijst nu downloaden!

   Meer informatie over onze modellen vindt u hier.

   Nu downloaden
   Gebruiksaanwijzingen Downloaden

   Hier kunt u de gebruiksaanwijzingen voor onze modellen vinden.

   Download
   De juiste combinatie voor elke smaak.

   De Ecovip serie biedt een veelzijdige keuze aan woonwerelden. Elke combinatie biedt zowel uitneembare rugkussens als decoratieve kussens.

   OK!
   Beduitvoeringen
   Enkele bedden
   Tweepersoonsbed
   Hefbed
   Queensbed