• Språk | se
 • Lookbook
 • Download prislista
 • Kontakt

Observera: Fel och ändringar kan förekomma. Bilderna och planlösningarna avser att likna produkterna. För mer information, kontakta en av våra återförsäljare. Sök återförsäljare

Övrig information | Integritet

1 Alla priser är fritt fabrik och ej bindande. Information om priser, utrustning, alternativ och tekniska specifikationer reflekterar tillgänglig kunskap vid publiceringstillfället. Alla angivna priser innefattar lagstadgad 25 % moms och kan ändras om skattesatserna ändras. Laika Caravans S.p.A. är inte ansvarigt för några fel, tryckfel eller ändringar. TÜV-certifiering, fordonsregistrering och transport till din Laika-återförsäljare måste beräknas separat. Den här prislistan ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare prislistor.

Monteringen av tilläggsutrustning på fabriken ökar fordonets faktiska vikt och reducerar nyttolasten. Angiven mervikt för paket och tilläggsutrustning utvisar mervikten jämfört med modellens standardutrustning eller planlösning.

Den utvalda tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den högsta tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Det rör sig om ett värde som beräknas för varje typ och planlösning för det aktuella Laika och fastställer hur stor vikt som maximalt finns tillgänglig för tilläggsutrustning som monteras på fabriken.

Utförliga anvisningar och förklaringar till viktfrågorna finns i avsnittet Rättsliga anvisningar.

Vid en ökning av tillåten belastning ökas den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning. Ökningen uppstår genom den större nyttolasten på grund av det alternativa chassit. Detta värde ska reduceras med det alternativa chassits egenvikt samt framför allt vikten hos eventuellt tyngre motorvarianter (t.ex. 180 HK).

*JURIDISK INFORMATION AVS. VIKTRELATERADE UPPGIFTER

Viktuppgifter och -kontroller för husbilar är enhetliga inom EG och regleras enligt EG-förordning nr 2021/535 (till juni 2022: EU-förordning nr 1230/2012). De viktigaste begreppen och rättsliga villkor enligt denna förordning har vi för din räkning sammanfattat och förklarat här nedan. Våra återförsäljare och [märket]-konfiguratorn på vår webbplats kan ge ytterligare hjälp vid konfigurationen av ditt fordon.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt

Fordonets högsta tekniskt tillåtna lastvikt (även: tekniskt tillåten maximivikt i lastat skick) (t.ex. 3 500 kg) är en tillverkarspecifik viktuppgift som fordonet ej får överskrida. Uppgift rörande högsta tekniskt tillåtna lastvikt för den modell som du valt finns i Tekniska Data. Om fordonet vid praktisk körning överskrider den högsta tekniskt tillåtna lastvikten, är detta en förseelse som kan leda till böter.

2. Vikt i körklart skick

Förenklat sagt handlar vikt i körklart skick om basfordonet med standardutrustning plus en i lag föreskriven nominell vikt på 75 kg för föraren. Här ingår i huvudsak följande positioner:

 • fordonets tjänstevikt inklusive påfyllda driftsmedel såsom smörjfetter, oljor och kylvätskor.
 • Standardutrustningen, d.v.s. alla utrustningsföremål som ingår som standard i leveransen från fabriken;
 • Den till 100 % fyllda färskvattentanken vid körning (fyllnadsvikt enligt tillverkarens uppgift 20 liter) och en till 100 % fylld gasflaska i aluminium med en vikt på 16 kg;
 • 90 % fylld bränsletank samt bränsle;
 • Föraren, vars vikt – oberoende av den faktiska vikten – enligt EG-rätt är nominellt satt till 75 kg.

Uppgifter rörande vikt i körklart skick finns i säljdokumentationen för varje modell. Observera att det värde för vikt i körklart skick som anges i säljdokumentationen är ett standardvärde som har fastställts vid typgodkännandet och har kontrollerats av myndigheterna. Det är rättsligt tillåtet och möjligt att vikt i körklart skick för det levererade fordonet avviker från det nominella värde som anges i säljdokumentationen. Den lagligt tillåtna toleransen är ± 5 %. Det innebär att EG-lagstiftaren har tagit hänsyn till att det kan förekomma oregelbundenheter i vikten på vissa leveransdetaljer och även process- och väderleksberoende fluktuationer i vikt i körklart skick.
Dessa viktavvikelser kan åskådliggöras med ett räkneexempel:

 • Vikt i körklart skick enligt säljdokumentationen: 2 850 kg
 • Rättsligt tillåten tolerans på ± 5 %: 142,50 kg
 • Rättsligt tillåtet omfång för vikt i körklart skick: 2 707,50 kg till 2 992,50 kg

Det konkreta omfånget för tillåtna viktavvikelser anges för varje modell i Tekniska Data. Hos Laika anstränger man sig reducera viktfluktuationerna till det produktionstekniskt ofrånkomliga minimimåttet. Avvikelser vid övre och nedre änden av detta omfång är därför mycket sällsynta men kan tekniskt inte helt uteslutas trots alla optimeringar. Vid slutet av monteringsbanan kontrolleras därför varje fordon med avseende på dess faktiska vikt och även att fluktuationerna håller sig inom toleransen.

3. Passagerarnas vikt

Passagerarnas vikt är nominellt 75 kg för varje sittplats som avsetts av tillverkaren, oberoende av hur mycket passagerarna faktiskt väger. Förarens vikt har redan beaktats inom vikt i körklart skick. (se ovan nr 2) och räknas därför inte med igen. För en husbil med flera tillåtna sittplatser är passagerarnas vikt alltså 3 x 75 kg = 225 kg.

4. Tilläggsutrustning och faktisk vikt.

Till tilläggsutrustningen (även specialutrustning och extrautrustning) räknas enligt lagstadgad definition olika valfria utrustningsdetaljer som ej ingår i standardutrustningen men kan monteras på fordonet under tillverkaren ansvar – d.v.s från fabrik – och kan beställas av kunden (t.ex. markis, cykel- eller mc-hållare, satellitanläggning, solaranläggning, bakugn etc.). Viktuppgifter rörande enstaka enheter eller paket med beställbar tilläggsutrustning finns i vår säljdokumentation. I sådan tilläggsutrustning ingår ej övriga tillbehör, som din återförsäljare eller du personligen kan montera på fordonet efter leverans från fabriken.
Fordonets vikt i körklart skick (se ovan nr 2) och vikten av en konkret tilläggsutrustning som monterats på fabriken anses ingå i den faktiska vikten. Motsvarande uppgift för ditt fordon finns efter leveransen i avsnitt 13.2 av Intyget om överensstämmelse (Certificate of Conformity, CoC). Tänk på att även denna uppgift är ett standardvärde. Eftersom en enligt lag tillåten tolerans på ± 5 % gäller för vikt i körklart skick – som del av den faktiska vikten – kan även den faktiska vikten avvika från angivet nominellt värde.

5. Nyttolast und minsta nyttolast

Även för monteringen av tilläggsutrustning gäller tekniska och rättsliga gränser. Man kan bara beställa och på fabriken montera så mycket tilläggsutrustning som kan ingå i tillgänglig vikt för bagage och övriga tillbehör (s.k. nyttolast), utan att högsta tekniskt tillåten lastvikt överskrids. Nyttolasten erhålls efter avdrag av vikt i körklart skick (nominellt värde enligt säljdokumentationen, se ovan nr 2), tilläggsutrustningens vik och passagerarnas vikt (se ovan nr 3) från tekniskt tillåter totalvikt (se ovan nr 1). EG:s regelverk definierar en minsta nyttolast för husbilar, vilken måste finnas kvar för bagage eller andra tillbehör som ej monteras på fabriken. Denna minsta nyttolast beräknas så här:
Minsta nyttolast i kg ? 10 x (n + L)
Därvid gäller: “n“ = högsta antal passagerare plus förarens vikt och “L“ = fordonets totala längd i meter
För t.ex. en husbil med längd 6 meter och 4 tillåtna sittplatser blir minsta nyttolängd alltså 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

För att minsta nyttolast ska kunna säkerställas finns det en maximalt beställbar kombination av tilläggsutrustning för varje fordonsmodell. I ovannämnda exempel med en minsta nyttolast på 100 kg torde tilläggsutrustningens totalvikt för ett fordon med fyra tillåtna sittplatser och en vikt i körklart skick på 2 850 kg t.ex. bli maximalt 325 kg: 3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt – 2 850 kg vikt i körklart skick – 3*75 kg passagerarnas vikt – 100 kg minsta nyttolast = 325 kg maximalt tillåten vikt för tilläggsutrustningen

Här är det viktigt att veta att denna beräkning utgår från det standardvärde som fastställts i typgodkännandet för vikt i körklart skick utan hänsyn till tillåtna viktavvikelser för vikt i körklart skick (se ovan nr 2). Om maximalt tillåtet värde för tilläggsutrustningen på 325 kg (som i exemplet) är helt eller nästan helt utnyttjat, så kan det vid viktavvikelse enligt ovan hända att minsta nyttolast på 100 kg enligt beräkningen visserligen ligger under standardvärdet för vikt i körklart skick men i praktiken inte erbjuder möjlighet till motsvarande tillsatslast. Här med ett räkneexempel för ett fordon med fyra sittplatser, vars faktiskt vägda vikt i körklart skick ligger 2 % över det nominella värdet:
3 500 kg högsta tekniskt tillåten lastvikt
– 2 907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med angivet värde på 2 850 kg)
– 3×75 kg passagerarnas vikt
– 325 kg tilläggsutrustning (maximalt tillåtet värde)
= 43 kg faktisk möjlighet till tillsatslast (< minsta nyttolast 100 kg)

För att undvika en sådan situation sänker Laika den beställbara tilläggsutrustningens tillåtna maximivikt ytterligare beroende på modellen. Begränsningen av tilläggsutrustningen ska säkerställa att minsta nyttolast, alltså i lag föreskriven tillgänglig vikt för bagage och senare monterade tillbehör, i det fordon som Laika levererat även i praktiken också står till förfogande för tillsatslast.
Eftersom ett konkret fordons vikt inte kan fastställas förrän vid slutet av monteringsbanan, kan det i sällsynta fall trots denna begränsning av tilläggsutrustningen uppstå en situation där minsta nyttolast ej är garanterad vid slutet av monteringsbanan. För att säkerställa minsta nyttolast även i sådana fall, kommer Laika tillsamman med dig och din återförsäljare att före leveransen kontrollera, om fordonet efter typgodkännandet kommer att få t.ex. en ökning av tillåten belastning, reducering av sittplatserna eller slopande av tilläggsutrustning.

6. Hur toleranserna avseende vikt i körklart skick påverkar nyttolasten

Även oberoende av minsta nyttolast bör du tänka på att ofrånkomliga produktionstekniska fluktuationer kan påverka vikt i körklart skick – både uppåt och nedåt – med spegelbildliga effekter på kvarvarande tillsatslastmöjlighet: Om man till exempel beställer ett fordon med tilläggsutrustning (se ovan nr 3) som har en total vikt på 150 kg, så blir den beräknade grundvalen för standardvärdet för vikt i körklart skick en nyttolast på 275 kg. Den tillsatslastmöjlighet som faktiskt står till förfogande kan avvika från detta värde på grund av toleranserna och ligga högre eller lägre. Om ditt fordons vikt i körklart skick tillåts ligga 2 % högre än som anges i säljdokumentationen, så reduceras tillsatslastmöjligheten från 275 kg till 218 kg:
3 500 kg högsta tekniskt tillåtna lastvikt
2 907 kg faktiskt vägd vikt i körklart skick (+ 2 % jämfört med det angivna värdet 2 850 kg)
3×75 kg passagerarnas vikt
150 kg det konkreta fordonets beställda tilläggsutrustning
= 218 kg faktisk tillsatslastmöjlighet.

För att säkerställa att den beräknade nyttolasten faktiskt stämmer med verkligheten bör du för säkerhets skull räkna in möjliga och tillåtna toleranser för vikt i körklart skick när ditt fordon konfigureras.
Dessutom rekommenderar vi manuell vägning av den lastade husbilen före varje resa med beaktande av passagerarnas individuella vikt för att se om högsta tekniska tillåtna lastvikt och högsta tillåtna vikt på axeln stämmer.

VIKTIGA UPPLYSNINGAR FÖR VAL AV HUSBIL

Vid köp av en husbil, campingbil eller Urban Vehicle (nedan kallad husbil) är rätt planlösning och tilltalande design speciellt viktiga. Men även vikten spelar en väsentlig roll. Familj, vänner. tilläggsutrustning, tillbehör och bagage – allt måste få plats. Dessutom finns det rättsliga och tekniska gränser för konfigurationen och belastningen. Varje husbil är dimensionerad för en viss vikt, som inte får överskridas under körningen. Den som köper husbil står därför inför frågan: hur måste jag utforma mitt fordon, så att passagerare, bagage och tillbehör kan få plats enligt mina behov utan att denna maximivikt överskrids? För att underlätta detta beslut för dig får du härnedan några anvisningar som kan vara speciellt viktiga för valet av fordon bland dem som vi erbjuder.

1. Högsta tekniskt tillåtna lastvikt …

… är ett värde som tillverkaren har fastställt och som inte får överskridas. På grundval av planritningen fastställer Laika en övre gräns för fordonet, vilken kan variera för olika planlösningar (t.ex. 3 500 kg, 4 400 kg). Uppgifterna för berörd planlösning finns i Tekniska Data.

2. Vikt i körklart skick …

… består – förenklat sagt – av basfordonet med tilläggsutrustning plus en nominell vikt på 75 kg för föraren. Det är rättsligt tillåtet och möjligt, att ditt fordons vikt i körklart skick avviker från den nominella vikt som anges i säljdokumentationen. Tillåten tolerans är ± 5 %. Det tillåtna omfånget i kilogram anges inom parentes efter vikt i körklart skick. För att ha full uppsikt över möjliga viktavvikelser väger Laika varje fordon vid slutet av monteringsbanan und meddelar din handelspartner resultatet av vägningen av fordonet för vidarebefordran till dig. Detaljerade förklaringar av vikt i körklart skick finns i avsnittet Rättsliga anvisningar.

3. Tillåtna sittplatser (inklusive föraren) …

… fastställs av tillverkaren vid typgodkännandet. Detta leder till passagerarnas vikt. För detta räknar man med en nominell vikt på 75 kg för varje passagerare (utom föraren).

Detaljerade förklaringar rörande passagerarnas vikt finns i avsnittet Rättsliga anvisningar.

4. Tillverkarspecifik vikt för tilläggsutrustning …

… är ett värde som fastställs av Laika för varje planritning och utgör maximivärdet för beställbar tilläggsutrustning. Denna begränsning ska säkerställa att minsta nyttolasten, alltså den i lag fastställda tillgängliga vikten för bagage och i efterhand monterade tillbehör, på fordon som Laika levererat också finns till förfogande för tillsatsvikt. Om vägningen vid slutet av monteringsbanan i undantagsfall ändå visar att den faktiska möjligheten till tillsatsvikt underskrider minsta nyttolasten på grund av en tillåten viktavvikelse uppåt, så kommer vi före leveransen av fordonet att gemensamt med dig och din återförsäljare att kontrollera om vi kan medge t.ex. ökning av tillåten belastning efter typgodkännande, reducering av sittplatserna, eller slopande av tilläggsutrustning.

Detaljerade förklaringar rörande toleransernas effekter på minsta nyttolasten finns i avsnittet Rättsliga anvisningar.

5. Mervikten av tilläggsutrustning och paket …

… ökar fordonets faktiska vikt (= vikt i körklart skick plus utvald tilläggsutrustning) och reducerar nyttolasten. Det angivna värdet utvisar mervikten jämfört med tilläggsutrustningen enligt den aktuella planlösningen. De utvalda paketens och tilläggsutrustningens totalvikt får inte överskrida den tillverkarspecifika vikten för tilläggsutrustning.

Acceptera / läs och fortsätt
Ladda ner den nya Lookbook om Laika och lär dig mer om vårt uppdrag, våra värderingar och vår inspiration.

  I have read the Privacy Policy and agree to it.

  Nyhetsbrev

  Nyheter, evenemang och la dolce vita. Vårt nyhetsbrev.

   I have read the Privacy Policy and agree to it.

   Hämta prislistan nu!

   Här kan du läsa mer om våra modeller.

   Hämta nu
   Ladda ner Bruksanvisningar

   Här kan du hitta bruksanvisningarna för våra modeller.

   Download
   Rätt kombination för alla smaker.

   Med Ecovip-serien får du ett mångsidigt och exklusivt utbud av bomiljöer. Varje kombination bjuder både på flyttbara ryggkuddar och prydnadskuddar.

   OK!
   Sängversioner
   Enkelsängar
   Dubbelsäng
   Nedfällbar säng
   Queens säng