• Sprog | dk
Juridiske oplysninger

Privatlivspolitik

Laika Caravans S.P.A., med hjemsted i Via Certaldese, 41, 50026 San Casciano in Val di pesa (FI) (“Laika”), som kan kontaktes på e-mailadressen privacy@laika.it afgiver – i sin egenskab af dataansvarlig – denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (“privatlivserklæringen”) i forbindelse med behandlingen af personoplysninger angivet af kunder og/eller brugere (“brugeren”) på webstedet www.laika.com (“webstedet”).

1. Kategorier af personoplysninger, der behandles 

Laika indsamler – i henhold til denne privatlivserklæring – følgende kategorier af personoplysninger:

a) Browserdata: De computersystemer og den software, der bruges til at drive webstedet, indsamler under normal drift nogle personoplysninger, hvis overførsel er implicit i brugen af internetkommunikationsprotokoller. Dette er oplysninger, der ikke indsamles for at blive knyttet til registrerede personer, men som på grund af deres art kan medvirke til, at brugere identificeres, via behandling og tilknytning til oplysninger, som opbevares af tredjeparter. Denne kategori af oplysninger omfatter IP-adresser eller domænenavne på de computere, der anvendes af brugere, som opretter forbindelse til webstedet, adresserne i Uniform Resource Identifier (URI) for de anmodede ressourcer, tidspunktet for anmodningen, den metode, der bruges til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen på den fil, der er opnået som svar, den numeriske kode, der angiver status for det svar, der gives af serveren (lykkedes, fejl osv.) og andre parametre relateret til operativsystemet og brugerens IT-miljø.

Disse oplysninger anvendes udelukkende med det formål at indhente anonyme statistiske oplysninger om brugen af webstedet og til at kontrollere, at det fungerer korrekt. De slettes umiddelbart efter behandlingen.

Laika kan også behandle browserdata relateret til brugere i henhold til den cookiepolitik, der er tilgængelig på følgende link.

b) Oplysninger afgivet af brugeren: Mens brugeren anvender webstedet, kan denne afgive følgende kategorier af personoplysninger til Laika:

identificerbare oplysninger og kontaktoplysninger såsom navn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail
brugernavn og adgangskode til login i kundetilfredshedsafsnittet
CV.

2. Hvordan anvender Laika personoplysninger?

Laika behandler personoplysninger til følgende formål:

a) for at gøre det muligt for brugeren at anvende webstedet og dets funktioner (herunder muligheden for at blive kontaktet af Laika eller anmode om afsendelse af Laikas brochure eller for at modtage nyhedsbrevet)

b) for at kunne behandle klager og eventuelle kontroverser

c) for at kunne sende nyhedsbrev til brugeren, i det omfang brugeren udtrykkeligt anmoder om levering af den relevante kommunikation

d) for at kunne overholde gældende lovgivning (formålene fra litra a) til d) betegnes samlet som “kontraktlige formål”)

e) for at kunne udøve eller forsvare retskrav i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure

f) for at kunne gennemføre en potentiel fusion, salg af aktiver eller overførsel af hele eller en væsentlig del af sin virksomhed ved at videregive og overføre brugerens personoplysninger til den eller de tredjeparter, der er involveret i transaktionen som en del af transaktionen (formålet i henhold til litra e) og f) ovenfor betegnes samlet som “legitime interesseformål”)

g) for med brugerens forudgående samtykke at kunne levere direkte markedsføringskommunikation vedrørende Laikas produkter og tjenester, som kan sendes via både automatiserede (f.eks. SMS-, e-mail- og webapplikationer) og traditionelle (f.eks. breve og opkald) kontaktformer

h) for med brugerens forudgående samtykke at kunne levere markedsføringskommunikation, der er tilpasset brugerens interesser og behov ved hjælp af de kommunikationskanaler, der er angivet under litra g) ovenfor (formålene med litra g) og h) ovenfor betegnes samlet som “markedsføringsformål”).

3. På hvilket retningsgrundlag behandler Laika personoplysninger?

Behandlingen af personoplysningerne er nødvendig med hensyn til de kontraktlige formål, da det er vigtigt:

for leveringen af de ønskede tjenester med hensyn til webstedets funktioner i henhold til afsnit 2, litra a) til c)
for at overholde bestemmelserne i gældende lovgivning i henhold til afsnit 2, litra d).
Hvis brugeren ikke afgiver sine personoplysninger med hensyn til de kontraktlige formål, vil Laika ikke være i stand til at levere webstedets tjenester til brugeren.

Behandlingen af personoplysningerne med hensyn til de legitime interesseformål i henhold til afsnit 2, litra e) og f), udføres i henhold til artikel 6, litra f), i EU’s generelle forordning om databeskyttelse nr. 679/2016 (“databeskyttelsesforordningen”) med henblik på at forfølge Laikas legitime interesse, som er tilstrækkeligt afbalanceret med brugerens interesse, da databehandlingen udføres inden for de grænser, der er strengt nødvendige for at udføre sådanne økonomiske aktiviteter. Denne databehandlingsaktivitet i forbindelse med de legitime interesseformål er ikke obligatorisk, og brugeren kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandlingen gennem de metoder, der er angivet i privatlivserklæringen. I så fald vil Laika ikke foretage nogen databehandling, undtagen i tilfælde, hvor Laika påviser, at der foreligger fremherskende legitime argumenter, eller behandlingen er nødvendig for at udøve eller forsvare Laikas rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Endelig er databehandlingen med hensyn til markedsføringsformål baseret på brugerens forudgående samtykke. En sådan databehandling er ikke obligatorisk, men hvis brugeren gør indsigelse mod afsendelse af markedsføringskommunikation eller nægter at give det relevante samtykke, vil brugeren ikke modtage markedsføringskommunikation i henhold til afsnit 2, litra g) og h), ovenfor. Under alle omstændigheder kan brugeren til enhver tid trække sine samtykker tilbage og gøre indsigelse mod afsendelse af markedsføringskommunikationen i henhold til denne privatlivserklærings bestemmelser.

4. Hvordan behandler Laika personoplysningerne?

I forbindelse med de formål, der er angivet ovenfor, vil personoplysninger blive behandlet både elektronisk og/eller manuelt og under alle omstændigheder på en sådan måde, at oplysningernes sikkerhed, beskyttelse og fortrolighed garanteres takket være passende administrative, tekniske, personalemæssige og fysiske foranstaltninger mod tab, tyveri og uautoriseret brug, videregivelse eller ændring.

5. Hvem har adgang til personoplysningerne?

Til de kontraktlige formål kan brugerens personoplysninger overføres til følgende kategorier af modtagere: (a) tredjepartstjenesteudbydere, der har fået overdraget ansvaret for behandlingsaktiviteter, som leverer tjenester eller assistance og rådgivning til Laika, med særlig – men ikke eksklusiv – henvisning til teknologiske, regnskabsmæssige, administrative, juridiske, forsikringsmæssige, IT-mæssige spørgsmål, b) selskaber i Laika-koncernen og (c) personer og myndigheder, hvis ret til at få adgang til personoplysninger er anerkendt ved lov, forskrifter eller bestemmelser udstedt af myndigheder med juridisk beføjelse. Ovennævnte modtagere behandler personoplysninger som dataansvarlige, databehandlere eller personer med ansvar for behandlingen, afhængigt af omstændighederne.

Til legitime interesseformål kan personoplysninger overføres til følgende kategorier af modtagere: (a) selskaber i Laika-koncernen, b) en potentiel køber af Laika og dennes enheder som resultat af fusioner eller enhver anden transformation, der involverer Laika, c) kompetente myndigheder.

6. Overføres personoplysningerne til udlandet?

Brugerens personoplysninger kan overføres til lande inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, især USA. Ved overførsler fra EU til lande, som Europa-Kommissionen vurderer ikke har en tilstrækkelig databeskyttelseslovgivning, har Laika indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugernes personoplysninger. I overensstemmelse hermed overføres brugernes personoplysninger i henhold til kravene og forpligtelserne i gældende databeskyttelseslove, såsom standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen i henhold til artikel 45 og 46 i databeskyttelsesforordningen.

For yderligere oplysninger om de passende sikkerhedsforanstaltninger, og hvordan man kan få en kopi af dem, kan brugeren kontakte Laika i henhold til denne privatlivserklærings bestemmelser.

7. Hvor længe opbevares personoplysningerne?

Brugerens personoplysninger vil blive opbevaret i den periode, det er nødvendig for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet som beskrevet i denne privatlivserklæring. Under alle omstændigheder vil følgende opbevaringsperioder gælde for behandlingen af personoplysningerne:

Til kontraktlige formål og til legitime interesseformål opbevares de under leveringen af tjenesterne plus en periode på 10 år efter afslutningen af tjenesterne, undtagen når opbevaringen af oplysningerne er nødvendig for at svare på eller tage retlige skridt, efter anmodning fra de kompetente myndigheder eller i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Oplysninger indsamlet til markedsføringsformål i forbindelse med levering af markedsføringskommunikation i henhold til afsnit 2, litra g), i denne privatlivserklæring opbevares under leveringen af de tjenester, som brugeren anmoder om, og en efterfølgende periode på 24 måneder.
Oplysninger indsamlet til markedsføringsformål i forbindelse med levering af markedsføringskommunikation i henhold til afsnit 2, litra h), i denne privatlivserklæring opbevares under leveringen af de tjenester, som brugeren anmoder om, og en efterfølgende periode på 12 måneder.

8. Prøvekørsler og konsulentaftaler

På vores hjemmeside har du mulighed for at aftale en prøvetur og/eller en konsultationstid. Til dette formål vil de nødvendige personlige data blive indsamlet og sendt til den forhandler, du har valgt: Dit navn, titel, e-mailadresse, foretrukne køretøjstype og, forudsat at du ønsker, at din valgte forhandler kontakter dig via telefon eller mail , telefonnummer og/eller adresse indsamles og overføres også som frivillig information. Denne indsamling, opbevaring og transmission af data er baseret på dit frivillige samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, punkt 1 lit. a) sammenholdt med artikel 7 i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Derudover kan du også gøre dine rettigheder gældende over for forhandleren. Kontakt venligst den forhandler du har valgt.

9. Hvad er brugerens rettigheder med hensyn til personoplysninger?

Brugeren kan til enhver tid og uden omkostninger udøve følgende rettigheder ved at sende en e-mail til privacy@Laika.it:

a) indhente bekræftelse af eksistensen af personoplysninger fra Laika og blive informeret om deres indhold og kilde, kontrollere deres nøjagtighed og anmode om integration, ajourføring eller ændring heraf

b) anmode om sletning, anonymisering eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der behandles i strid med gældende lovgivning

c) helt eller delvist, af legitime grunde, gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger

d) trække samtykket til behandling af oplysningerne tilbage (hvis og i det omfang et sådant samtykke er nødvendigt) uden at påvirke lovligheden af behandlingen baseret på det samtykke, der blev givet før tilbagetrækningen

e) anmode Laika om at begrænse behandlingen af personoplysningerne, hvis:

brugeren bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne, indtil Laika har taget tilstrækkelige skridt til at korrigere eller verificere deres nøjagtighed
behandlingen er ulovlig, men brugeren ikke ønsker, at vi sletter personoplysningerne
Laika ikke længere har brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men brugeren har brug for dem til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav
brugeren har gjort indsigelse mod behandling, der er begrundet i legitime interesser, mens det verificeres, om Laika har tvingende legitime grunde til at fortsætte behandlingen.
f) gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne

g) anmode om sletning af personoplysningerne uden unødig forsinkelse

h) modtage en elektronisk kopi af personoplysningerne, hvis brugeren ønsker at overføre sine personoplysninger til sig selv eller en anden udbyder

i) indgive en klage til den relevante datatilsynsmyndighed.

I tilfælde af brugerens død kan de førnævnte rettigheder vedrørende brugerens personoplysninger udøves, i henhold til artikel 2-terdecies i lovdekret nr. 196/2003 (som senere ændret), af de, der har en interesse eller handler for at beskytte den registrerede som dennes agent eller af familiemæssige årsager, der er beskyttelsesværdige. Brugeren kan udtrykkeligt forbyde, at erhververne af rettighederne udøver nogle af de rettigheder, der er anført ovenfor, ved at sende en skriftlig erklæring til Laika til den e-mailadresse, der er angivet ovenfor. Erklæringen kan trækkes tilbage eller ændres senere på samme måde.

10. Opdateringer

Denne privatlivserklæring kan efterfølgende opdateres eller integreres, også som følge af lovgivningsmæssige ændringer/integrationer. Ændringer vil blive meddelt på forhånd, og under alle omstændigheder vil brugerne være i stand til at gennemgå den opdaterede version af privatlivserklæringen på webstedet.

 

Download den nye Lookbook om Laika og lær mere om vores mission, værdier og inspiration.

  Jeg har læst privatlivspolitikken og er indforstået med den.

  Nyhedsbrev

  Nyheder, events og La Dolce Vita.
  Vores nyhedsbrev.

   I have read the Privacy Policy and agree to it.

   Download prislisten nu!

   Læs mere om vores modeller her.

   Download
   Download af Brugsanvisninger

   Du kan finde brugsanvisningerne til vores modeller her.

   Download
   Den rigtige kombination for enhver smag.

   Med Ecovip-serien får du et alsidigt og eksklusivt udvalg af bodelsmiljøer. Hver kombination byder på både aftagelige rygpuder og dekorative puder.

   OK!
   Sengevariant
   Enkeltsenge
   Dobbeltseng
   Sænkeseng
   Queenseng