• Talen | nl

Attentie: Fouten en wijzigingen voorbehouden. Foto’s en plattegronden zijn vergelijkbaar met de producten. Een daadwerkelijke aanbieding komt hier niet tot stand! Voor overige informatie kunt u contact opnemen met één van onze geautoriseerde handelspartners. Dealer zoeken

Impressie | Bescherming privacy

1 Alle prijzen zijn af fabriek en niet-bindend. Informatie over prijzen, uitrusting, opties en technische specificaties weerspiegelt de stand van kennis op het tijdstip van publicatie. Alle verkoopprijzen zijn vrijblijvende adviesprijzen af dealer in Euro, inclusief de wettelijk verplichte 21% B.T.W., de huidige geldende BPM, de onvermijdbare kosten voor transport, kentekenen, afleveringspakket etc.. Onder voorbehoud van wijzigingen in het belastingtarief. Laika Caravans S.p.A. Is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, druk- en typefouten of wijzigingen. Deze prijslijst annuleert en vervangt alle voorgaande prijslijsten.

De installatie door de fabriek van optionele uitrusting verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig en vermindert het nuttige massa. Het extra gewicht dat is aangegeven voor pakketten en optionele uitrusting geeft het extra gewicht aan ten opzichte van de standaarduitrusting van het desbetreffende model of de desbetreffende indeling.

Het totale gewicht van de gekozen optionele uitrusting mag niet hoger zijn dan de door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting zoals vermeld in de modeloverzichten. Dit is een berekende waarde voor elk type en elke indeling, die Laika gebruikt om het maximumgewicht te bepalen dat beschikbaar is voor in de fabriek gemonteerde optionele uitrusting.

Gedetailleerde informatie en uitleg over het onderwerp vindt u in de rubriek Juridische informatie.

Bij een verhoging van de technisch toelaatbare maximum massa neemt het door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting toe. De verhoging is het gevolg van het hogere nuttige massa door het alternatieve chassis. Het hogere leeggewicht van het alternatieve chassis en met name het gewicht voor eventuele verplichte zwaardere motorvarianten (b.v. 180 pk) moeten hiervan worden afgetrokken.

*WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE GEWICHTSGEGEVENS

De gewichtsspecificaties en -tests voor campers worden in de hele EU op uniforme wijze geregeld in EU-uitvoeringsverordening nr. 2021/535 (tot juni 2022: uitvoeringsverordening nr. 1230/2012 van de EU). Hieronder hebben wij de belangrijkste termen en wettelijke voorschriften van deze verordening voor u samengevat en uitgelegd. Onze dealers en de Laika -configurator op onze website bieden u extra hulp bij het configureren van uw voertuig.

1. Technisch toelaatbare maximummassa

De technisch toelaatbare maximummassa (ook: technisch toelaatbare maximummassa in beladen toestand) van het voertuig (bv. 3.500 kg) is een door de fabrikant vastgestelde specificatie van de massa, die het voertuig niet mag overschrijden. Informatie over de technisch toelaatbare maximummassa van het door u gekozen model is te vinden in de technische gegevens. Als het voertuig bij praktisch rijden de technisch toelaatbare maximummassa overschrijdt, is dit een administratieve overtreding die met een boete kan worden bestraft.

2. Massa in rijklare toestand

Simpel uitgedrukt bestaat de massa in rijklare toestand uit het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een wettelijk vastgesteld forfaitair gewicht van 75 g voor de bestuurder. Dit omvat voornamelijk de volgende punten:

 • het leeggewicht van het voertuig inclusief carrosserie, met inbegrip van bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen;
 • de standaarduitrusting, d.w.z. alle uitrustingsonderdelen af fabriek die tot de standaarduitrusting behoren;
 • de drinkwatertank gevuld tot 100 % in rijklare toestand (rijklaar maken volgens fabrieksopgave; 20 liter) en een aluminium gasfles gevuld tot 100 % met een gewicht van 16 kg;
 • de brandstoftank, die voor 90 % gevuld is, inclusief brandstof;
 • de bestuurder, wiens gewicht – ongeacht het feitelijke gewicht – overeenkomstig de EU-wetgeving forfaitair wordt vastgesteld op 75 kg.

Informatie over de massa in rijklare toestand is voor elk model te vinden in onze verkoopdocumenten. Het is van belang erop te wijzen dat de in de verkoopdocumenten vermelde waarde voor de massa in rijklare toestand een standaardwaarde is die tijdens de typegoedkeuringsprocedure is vastgesteld en door de autoriteiten is geverifieerd. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat de massa in rijklare toestand van het aan u geleverde voertuig afwijkt van de in de verkoopdocumenten vermelde nominale waarde. De wettelijk toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Zo houdt de EU-wetgever rekening met het feit dat bepaalde schommelingen in de massa in rijklare toestand optreden als gevolg van schommelingen in het gewicht van geleverde onderdelen en als gevolg van proces- en weersomstandigheden.
Deze gewichtsafwijkingen kunnen worden verduidelijkt aan de hand van een rekenvoorbeeld:

 • massa in bedrijfsklare toestand volgens verkoopdocumenten: 2.850 kg
 • wettelijk toegestane afwijking van ± 5 %: 142,50 kg
 • wettelijk toegestane massa in rijklare toestand: 2.707,50 kg tot 2.992,50 kg

U vindt het specifieke bereik van toegestane gewichtsafwijkingen voor elk model in de technische gegevens. Laika doet grote inspanningen om de gewichtsafwijkingen te beperken tot het minimum wat om productieredenen onvermijdelijk is. Afwijkingen aan de hoogste en laagste uiteinden van het bereik zijn dus uiterst zelden; technisch kunnen zij echter niet volledig worden uitgesloten, zelfs niet met alle optimalisaties. Het feitelijke gewicht van het voertuig en de naleving van de toegestane afwijking worden derhalve door Laika gecontroleerd voor elk voertuig aan het einde van de productielijn.

3. Massa van de passagiers

De massa van de passagiers is 75 kg per door de fabrikant voorziene zitplaats, ongeacht hoeveel de passagiers feitelijk wegen. De massa van de bestuurder is reeds opgenomen in de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en wordt derhalve niet opnieuw meegerekend. In het geval van een motorhome met vier toegestane zitplaatsen is de massa van de passagiers zodoende 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Optionele uitrusting en feitelijke massa

De optionele uitrusting (zie ook: De optionele uitrusting of extra uitrusting) omvat, volgens de wettelijke definitie, alle optionele uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort, die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant – d.w.z. vanaf de fabriek – op het voertuig worden gemonteerd en door de klant kunnen worden besteld (bIJv. luifel, fiets- of motorfietsdrager, satellietapparatuur, zonnepanelen, oven enz.). Informatie over de verschillende gewichten of pakketgewichten van de optionele uitrusting die kan worden besteld, vindt u in onze verkoopdocumenten. De optionele uitrusting in deze zin omvat geen andere accessoires die door de handelaar of door u persoonlijk achteraf worden gemonteerd nadat het voertuig af fabriek is geleverd.
De massa van het voertuig in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven) en de massa van de optionele uitrusting die in de fabriek op een specifiek voertuig is gemonteerd, worden samen de feitelijke massa genoemd. U vindt de overeenkomstige informatie voor uw voertuig na de overdracht onder punt 13.2 van het certificaat van overeenstemming (CoC). Ook deze informatie is een gestandaardiseerde waarde. Aangezien voor de massa in rijklare toestand – als element van de feitelijke massa – een wettelijk toelaatbare afwijking van ± 5 % geldt (zie nr. 2), mag de feitelijke massa ook dienovereenkomstig afwijken van de opgegeven nominale waarde.

5. Nuttige massa en minimale nuttige massa

De installatie van optionele uitrusting is eveneens onderworpen aan technische en wettelijke beperkingen: er kan slechts zoveel optionele uitrusting worden besteld en af fabriek gemonteerd dat er voldoende vrij gewicht overblijft voor bagage en andere accessoires (de zogenaamde nuttige massa) zonder dat de technisch toelaatbare maximummassa wordt overschreden. De nuttige massa wordt berekend door de massa in rijklare toestand (nominale waarde volgens de verkoopdocumenten, zie nr. 2 hierboven), de massa van de optionele uitrusting en de massa van de passagiers (zie nr. 3 hierboven) af te trekken van de technisch toelaatbare maximummassa (zie nr. 1 hierboven). De EU-verordeningen schrijven een vaste minimale nuttige massa voor motorhomes voor, die ten minste moet overblijven voor bagage of andere accessoires die niet in de fabriek zijn geïnstalleerd. Deze minimale nuttige massa wordt als volgt berekend:
minimale nuttige massa in kg ? 10 * (n + L)
Waar: “n” = is het maximale aantal passagiers plus de bestuurder en “L” = totale lengte van het voertuig in meters.
Voor een motorhome met een lengte van 6 m en 4 toegestane zitplaatsen bedraagt de minimale nuttige massa dus b.v. 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Om te garanderen dat de minimale nuttige massa wordt gerespecteerd, is er een maximum combinatie van optionele uitrusting, die voor elk voertuigmodel kan worden besteld. In bovenstaand voorbeeld met een minimale nuttige massa van 100 kg mag de totale massa van de optionele uitrusting voor een voertuig met vier toegestane zitplaatsen en een massa in rijklare toestand van bijv. 2.850 kg maximaal 325 kg bedragen:
3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
– 2.850 kg massa in rijklare toestand
– 3*75 kg massa van de passagiers
– 100 kg minimale nuttige massa
= 325 kg maximaal toelaatbare massa van de optionele uitrusting

Deze berekening is gebaseerd op de in de typegoedkeuringsprocedure vermelde standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, zonder rekening te houden met de toelaatbare gewichtsafwijkingen voor de massa in rijklare toestand (zie nr. 2 hierboven). Indien de maximaal toelaatbare waarde voor de optionele uitrusting van (zie voorbeeld) 325 kg bijna of geheel is opgebruikt, kan in geval van een gewichtsafwijking naar boven tot gevolg hebben, dat aan de minimale nuttige massa van 100 kg mathematisch wordt voldaan door gebruik te maken van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand, maar in feite is er geen corresponderend laadvermogen mogelijk. Ook hier een rekenvoorbeeld voor een voertuig met vier zitplaatsen, waarvan de feitelijk gewogen massa in rijklare toestand 2 % boven de nominale waarde ligt: 3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa – 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg) – 3*75 kg massa van de passagiers – 325 kg optionele uitrusting (maximaal toelaatbare waarde) = 43 kg feitelijk laadvermogen (< minimum laadvermogen van 100 kg)

Om een dergelijke situatie te voorkomen, verlaagt Laika verder het maximaal toelaatbare gewicht van de totale optionele uitrusting die op een modelspecifieke basis kan worden besteld. De beperking van de optionele uitrusting is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrije massa voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor het laadvermogen van de door Laika geleverde voertuigen.
Aangezien het gewicht van een bepaald voertuig alleen kan worden bepaald wanneer het aan het einde van de productielijn wordt gewogen, kan zich in uitzonderlijke gevallen een situatie voordoen waarin de minimale nuttige massa aan het einde van de productielijn niet is gegarandeerd, ondanks deze beperking van de optionele uitrusting. Om ook in deze gevallen de minimale nuttige massa te kunnen garanderen, zal Laika samen met uw handelaar en u vóór aflevering van het voertuig controleren of bijvoorbeeld het voertuig is volgeladen, stoelen zijn verminderd of optionele uitrusting is verwijderd.

6. Gevolgen van de afwijkingen van de massa in rijklare toestand voor de nuttige massa

Zelfs ongeacht de minimale nuttige massa moet er rekening mee worden gehouden dat onvermijdelijke productiegerelateerde schommelingen in de massa in rijklare toestand – zowel naar boven als naar beneden – een spiegelbeeldig effect hebben op het resterende laadvermogen: als u bijv. ons voorbeeldvoertuig (zie nr. 3. hierboven) bestelt met een optionele uitrusting met een totaalgewicht van 150 kg, bedraagt het berekende laadvermogen op basis van de standaardwaarde voor de massa in rijklare toestand 275 kg. De feitelijk beschikbare lading kan door toleranties afwijken van deze waarde en hoger of lager zijn. Als de massa in rijklare toestand van uw voertuig bijvoorbeeld 2 % hoger is dan in de verkoopdocumenten staat vermeld, wordt de mogelijkheid tot laadvermogen van 275 kg tot 218 kg verminderd:
3.500 kg technisch toelaatbare maximummassa
– 2.907 kg feitelijk gewogen massa in rijklare toestand (+ 2 % ten opzichte van de opgegeven waarde van 2.850 kg)
– 3*75 kg massa van de passagiers
150 kg optionele uitrusting besteld voor het specifieke voertuig
= 218 kg feitelijk laadvermogen

Om er zeker van te zijn dat het berekende laadvermogen ook werkelijk wordt geboden, dient u daarom bij de configuratie van uw voertuig uit voorzorg rekening te houden met de mogelijke en toelaatbare afwijkingen voor de massa in rijklare toestand.
Wij raden u ook aan het beladen motorhome vóór elke reis op een niet-automatische weegschaal te wegen en, rekening houdend met het individuele gewicht van de passagiers, te bepalen of aan de technisch toelaatbare totale massa en de technisch toelaatbare totale massa op de as wordt voldaan.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN VOOR DE KEUZE VAN UW CAMPER

Bij de aankoop van een camper, camper van of urban vehicle (hierna: camper) is het bijzonder belangrijk de juiste indeling en een aantrekkelijk design te kiezen. Daarnaast speelt ook het gewicht een essentiële rol. Familie, vrienden, optionele uitrusting, accessoires en bagage – er moet plaats zijn voor alles en iedereen. Tevens zijn er wettelijke en technische grenzen m.b.t. de configuratie en de belading. Elke camper is ontworpen voor een bepaald gewicht, dat tijdens het rijden niet mag worden overschreden. Kopers van een camper vragen zich dan ook af: hoe moet ik mijn voertuig configureren zodat het plaats biedt aan passagiers, bagage en accessoires naargelang mijn behoeften zonder dat het voertuig dit maximumgewicht overschrijdt? Om deze keuze voor u te vergemakkelijken, geven wij u hieronder een aantal tips die bijzonder belangrijk zijn bij de keuze van uw voertuig uit ons aanbod:

1. Het technisch toelaatbare maximumgewicht…

… is een door de fabrikant vastgestelde waarde die het voertuig niet mag overschrijden. Laika specificeert een bovengrens voor het voertuig op basis van de indeling, die van indeling tot indeling kan verschillen (bijv. 3.500 kg, 4.400 kg). U vindt de betreffende informatie voor elke indeling in de technische gegevens.

2. De massa in rijklare toestand…

… omvat – simpel uitgedrukt – het basisvoertuig met standaarduitrusting plus een vastgesteld gewicht van 75 kg voor de bestuurder. Het is wettelijk toegestaan en mogelijk dat het gewicht van uw voertuig in rijklare toestand afwijkt van de nominale waarde die in de verkoopdocumenten staat vermeld. De toegestane afwijking bedraagt ± 5 %. Het toelaatbare bereik in kilo’s staat tussen haakjes na de massa in rijklare toestand. Om u volledige transparantie te bieden m.b.t. mogelijke gewichtsafwijkingen, weegt Laika elk voertuig aan het einde van de productielijn en informeert uw dealer over het weegresultaat van uw voertuig voor verzending aan u.

Voor een gedetailleerde uitleg van de massa in rijklare toestand, zie het hoofdstuk Juridische informatie.

3. Het toegestane aantal zitplaatsen (inclusief bestuurder)…

… wordt door de fabrikant vastgesteld in de zogenaamde typegoedkeuringsprocedure. Dit resulteert in het zogenaamde massa van de passagiers. Hiervoor wordt een vastgesteld gewicht van 75 kg per passagier (zonder bestuurder) berekend.

Voor een gedetailleerde uitleg van het massa van de passagiers, zie het hoofdstuk Juridische informatie.

4. De door de fabrikant opgegeven massa voor optionele uitrusting…

… is een door Laika per indeling vastgestelde waarde voor het maximumgewicht aan optionele uitrusting die kan worden besteld. Deze beperking is bedoeld om ervoor te zorgen dat de minimale nuttige massa, d.w.z. de wettelijk voorgeschreven vrij gewicht voor bagage en achteraf gemonteerde accessoires, feitelijk beschikbaar is voor de nuttige massa van de door Laika geleverde voertuigen. Indien in uitzonderlijke gevallen uit de weging aan het einde van de productielijn toch blijkt dat de werkelijke nuttige massa door een toelaatbare gewichtsafwijking onder de minimale nuttige massa ligt, zullen wij samen met uw dealer en u nagaan of bv. gewichtsverhoging mogelijk is, of het aantal zitplaatsen moeten verminderen of optionele uitrusting moeten verwijderen, voordat wij het voertuig afleveren. Een gedetailleerde uitleg van de effecten van de tolerantie op de minimale nuttige massa en de nuttige massa is te vinden in het hoofdstuk Juridische informatie.

5. Het extra gewicht van de optionele uitrusting en de pakketten…

… verhoogt het feitelijke gewicht van het voertuig (= massa in rijklare toestand plus geselecteerde optionele uitrusting) en vermindert de nuttige massa. De aangegeven waarde geeft het extra gewicht aan in vergelijking met de standaarduitrusting van de respectieve indeling. Het totale gewicht van de geselecteerde pakketten en de optionele uitrusting mag de door de fabrikant gespecificeerde gewicht van de optionele uitrusting niet overschrijden.

Accepteren / lezen en doorgaan
Download het nieuwe Laika Lookbook en leer meer over onze missie en waarden.

  Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord.

  Newsletter

  Nieuws, evenementen en Dolce Vita.
  Onze nieuwsbrief.

   Ik heb het privacybeleid gelezen en ga ermee akkoord.

   De prijslijst nu downloaden!

   Meer informatie over onze modellen vindt u hier.

   Nu downloaden
   Gebruiksaanwijzingen Downloaden

   Hier kunt u de gebruiksaanwijzingen voor onze modellen vinden.

   Download
   De juiste combinatie voor elke smaak.

   De Ecovip serie biedt een veelzijdige keuze aan woonwerelden. Elke combinatie biedt zowel uitneembare rugkussens als decoratieve kussens.

   OK!
   Beduitvoeringen
   Enkele bedden
   Tweepersoonsbed
   Hefbed
   Queensbed